Kirti Chakra

1.    IC-47050 COL GURBIR SINGH SARNA, GDRS, 29 RR(POSTHUMOUS)

2.    IC-54327 MAJ MANISH HIRAJI PITAMBARE, 3 PARA (SF)(POSTHUMOUS)

3.    IC-61562 CAPT VISHAL BHANDRAL, GARH RIF, 14 RR(POSTHUMOUS)

4.    SS-41837 LT NATARAJAN PARTHIBAN, 5 JAK LI(POSTHUMOUS)

5.    3392793 HAV MANJIT SINGH, 16 SIKH